Algemene Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Epic Athens.

Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Epic Athens V.O.F. (KvK-nummer 75500248 ) en de Reiziger, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

In deze voorwaarden wordt onder Reiziger verstaan: degene(n) ten behoeve waarvan de reis is bedongen en die dat beding heeft/hebben aanvaard; of degene(n) aan wie overeenkomstig Artikel 4.3 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot Epic Athens is overgedragen; en/of de wederpartij(en)/opdrachtgever(s) van Epic Athens.

1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Epic Athens: Epic Athens V.O.F., hierna ‘Epic Athens’, die als reisorganisatie diensten op het gebied van reizen aanbiedt en verleent en met wie de Reiziger onder toepasselijkheid van deze Algemene Reisvoorwaarden een overeenkomst aangaat.

1.2. (Reis)diensten: dienstverlening op het gebied van reizen, alles in de ruimste zin des woords.

1.3. Reiziger: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Epic Athens opdracht heeft gegeven tot het verlenen van (reis)diensten alsmede de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Epic Athens een aanbod tot het verlenen van (reis)diensten heeft gedaan.

1.4. Website: de website van Epic Athens, www.EpicAthens.nl

2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding van het aanbod van Epic Athens door de Reiziger.

2.2. Het aanbod van Epic Athens is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen door Epic Athens worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna, ingeval een reis is volgeboekt of ingeval een minimum vereist aantal deelnemers aan een reis niet wordt gehaald.

2.3. De overeenkomst wordt op basis van het met de Reiziger overeengekomen reisprogramma voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3 . Betaling

3.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst betaalt de Reiziger een aanbetaling van tenminste 15% van de tussen partijen overeengekomen reissom tenzij anders overeengekomen. Na verzending van de boekingsbevestiging verricht de Reiziger per omgaande de (aan)betaling.

3.2. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, welke afwijkt van het hiervoor vermelde, wordt dit door Epic Athens duidelijk vermeld. In dat geval geldt het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling.

3.3. Het restant van de reissom wordt uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis voldaan. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis, wordt de volledige reissom per omgaande voldaan.

3.4. Bij niet tijdige betaling is de Reiziger onmiddellijk in verzuim en is Epic Athens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. In dat geval is het gestelde onder ‘6. Annulering door de Reiziger’ onverkort en zonder enig voorbehoud van toepassing, en wordt het reeds door de Reiziger betaalde gedeelte van de reissom verrekend met de annuleringsgelden.

3.5. Indien de Reiziger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de Reiziger over de overeengekomen reissom contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over iedere maand of gedeelte van een maand dat de Reiziger in verzuim is. Bovendien is de Reiziger gehouden tot betaling van alle in redelijkheid en noodzakelijk door Epic Athens gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverplichting(en) door de Reiziger.

4. Reissom

4.1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en zijn indicatief, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn alleen de diensten en voorzieningen inbegrepen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen en reisprogramma’s zijn omschreven.

4.2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Epic Athens bekend waren op het moment van publicatie op haar Website.

4.3. Epic Athens behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten, tot 20 dagen voor vertrek, de reissommen te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor bij 4.2. genoemde prijzen. Verhoging van meer dan 20% van de reissom geeft de Reiziger recht op kosteloze annulering. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Niet inbegrepen zijn:

 • Eventuele Visumkosten
 • Ticket-, veiligheids- en luchthavenbelastingen
 • Toeristenbelasting
 • Eventuele overige, op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog niet te voorziene, toeslagen

5. Uitvoering overeenkomst

5.1. Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie of reisprogramma is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie of reisprogramma vermeld.

5.2. Epic Athens heeft een inspanningsverplichting de reis conform het aan de Reiziger gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen. Kennelijke (schrijf)fouten of vergissingen in de beschrijving van de publicatie of het reisprogramma binden Epic Athens niet.

5.3. Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerkingen overschrijden, dienen terstond op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar het klachtwaardige feit zich heeft voorgedaan duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van Epic Athens en/of de lokale dienstverlener(s).

5.4. Als een klacht niet naar tevredenheid van de Reiziger is opgelost kan de Reiziger uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk of per e-mail inhoudelijk gemotiveerd bij Epic Athens kenbaar maken. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk of per e-mail door Epic Athens gereageerd.

6. Annulering door de Reiziger

6.1. Annulering van de overeenkomst door de Reiziger dient te allen tijde schriftelijk (Hagelkruis 20, 5761 GR te Bakel) of per e-mail (info@EpicAthens.nl) aan Epic Athens te worden bevestigd. De datum van het poststempel of verzending van de e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering.

6.2. De Reiziger is bij annulering van de overeenkomst een vergoeding voor de kosten per persoon verschuldigd, te berekenen als volgt:

 • Tot 8 weken voor vertrek de overeengekomen aanbetaling van tenminste 15% tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen
 • Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van de reissom;
 • Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom;
 • Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom;
 • Van 2 weken tot 1 week voor vertrek 90% van de reissom;
 • Binnen 7 dagen voor vertrek en vanaf de dag van vertrek 100% van de reissom. Dit bedrag wordt verhoogd met eventuele extra (communicatie)kosten.

6.3. Een Reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die aanspraak kan maken op vergoeding van de annuleringskosten op grond van een annuleringskosten verzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen op de volgende voorwaarden:

 • Dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in de plaatsstelling;
 • Dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennis genomen van het reisprogramma, de door Epic Athens verstrekte informatie en Algemene Reisvoorwaarden;
 • Dat de andere persoon de toepasselijkheid van de op de overeenkomst tussen Epic Athens en de Reiziger van toepassing zijnde Algemene Reisvoorwaarden onverkort en zonder enig voorbehoud erkent;
 • Dat de andere persoon voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
 • Het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt ingediend en wel zodanig dat door Epic Athens de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.

6.4. De Reiziger en de voor de Reiziger in de plaats gestelde persoon zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van Epic Athens voor betaling van de op het moment van het in de plaatsstelling ten name van de Reiziger openstaande factuurbedrag en de eventuele kosten van de vervanging.

6.5. Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt ondergebracht bij een derde partij, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan een andere Nederlandse reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie, onafhankelijke reisorganisatie of accommodatieverschaffer, gelden de annuleringsvoorwaarden van de derde partij op de desbetreffende reis of onderdeel daarvan.

7. Annulering door Epic Athens

7.1. Epic Athens heeft het recht om wegens gewichtige redenen aanpassingen in het reisprogramma aan te brengen of de reis in zijn geheel te annuleren. In dat geval wordt getracht een voor de Reiziger passend alternatief te vinden, dan wel tot restitutie van de reeds door Epic Athens ontvangen gelden overgegaan.

7.2. De bij 7.1. bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie of het reisprogramma is aangegeven. Epic Athens en haar partners bieden in dat geval alternatieven aan die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand laten. De Reiziger kan de aanpassing(en) slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de aanpassing(en) hem of haar tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde aanpassing(en) laten de verschuldigdheid van de reissom onverlet, tenzij anders overeengekomen, noch zal de Reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Epic Athens hebben.

7.3. Indien er feiten of omstandigheden zijn die na totstandkoming van de overeenkomst  bij Epic Athens verontrustende twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de Reiziger, is Epic Athens gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan. Epic Athens is in dat geval niet gehouden tot restitutie van de mogelijk reeds door haar ontvangen reissom van de Reiziger.

7.4. Epic Athens is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen ingeval het aantal aanmeldingen of inschrijvingen voor een reis kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie of het reisprogramma. Een dergelijke beëindiging door Epic Athens dient uiterlijk 2 weken voor de datum van vertrek aan de Reiziger te worden gemeld, waarbij de datum van het poststempel of verzending van de e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering.

7.5. Ingeval van overmacht is Epic Athens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Een dergelijke beëindiging door Epic Athens dient per omgaande aan de Reiziger te worden gemeld, waarbij de datum van het poststempel of verzending van de e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering. Onder overmacht wordt in deze Algemene Reisvoorwaarden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Epic Athens en waarbij de gevolgen ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen situaties van politieke onrust, oorlog, molest, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht wordt rekening gehouden met de lokale omstandigheden in de (bijzondere) reisbestemmingen waarop de overeenkomst betrekking heeft.

7.6. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit hoofde van de (reis)overeenkomst aan de zijde van de Reiziger is Epic Athens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, Reiziger heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds gedane betalingen.

7.7. Ingeval van het hiervoor genoemde in lid 7.1. tot en met 7.6. is Epic Athens niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Reiziger, waaronder doch niet uitsluitend begrepen reeds gemaakte kosten zoals visa kosten en verzekeringspremies.

8. Aansprakelijkheid Epic Athens

8.1. De aansprakelijkheid van Epic Athens voor schade van de Reiziger, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke verlening van de overeengekomen (reis)dienst(en), is beperkt tot maximaal (éénmaal) de reissom. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Epic Athens.

8.2. Epic Athens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade van de Reiziger als gevolg van feiten of omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, alsmede voor enige directe of indirecte schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering) dan wel als gevolg van feiten of omstandigheden waarvoor reisverzekeringen in het normale geval dekking plegen te verschaffen.

8.3. Epic Athens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade van de Reiziger als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op grond van feiten of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Reiziger.

8.4. Epic Athens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde partijen of dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze derde partijen of dienstverlener(s) verstrekte informatie. Epic Athens draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door of (mede) ten behoeve van derde partijen verstrekte informatie zoals foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

9. Verplichtingen van de reiziger

9.1. Van de Reiziger wordt een goede lichamelijk en psychische gezondheidsconditie verwacht. Bij twijfel dient de Reiziger hiervan aan Epic Athens voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk of per email melding van te maken. Indien de Reiziger dit nalaat, is Epic Athens gerechtigd de Reiziger uit te sluiten van deelname aan de reis zonder dat restitutie van (een gedeelte van) de reissom(men) plaatsvindt.

9.2. De Reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en het groepsgebeuren deel te nemen. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van de Reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisleiding of lokale dienstverlener c.q. Epic Athens, na éénmalige waarschuwing, vrij de Reiziger van verdere deelname aan de reis uit te sluiten, zonder dat Epic Athens gehouden is (een gedeelte van) de reissom(men) te restitueren. De beoordeling van de hiervoor vermelde situatie is aan Epic Athens c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de hinder of last aan de Reiziger zijn toe te rekenen, komen alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van de Reiziger.

9.3. De Reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisbegeleiding, plaatselijke agent van Epic Athens of de vervoersmaatschappij via wie de reis wordt uitgevoerd te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Ingeval de Reiziger tijdens de reis van de reisroute/het reisschema afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding ontrekt en daardoor niet op het juiste tijdstip en de juiste plaats van vervoer/vertrek aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening en risico van de Reiziger. Evenmin wordt in dergelijke gevallen door Epic Athens aan de Reiziger (een gedeelte van) de

reissom(men) gerestitueerd. Reizigers die zich afsplitsen van de groep of individuele Reizigers zijn zélf verantwoordelijk voor de herbevestiging van vervoer/vertrek, waaronder doch niet uitsluitend begrepen retourvluchten.

9.4. De verplichting van Epic Athens om de in nood verkerende Reiziger hulp en bijstand te (doen) verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp en bijstand van de bij de reisverzekering inbegrepen S.O.S.- centrale. De Reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.

10. Reisbescheiden en –documenten

10.1. De benodigde reisdocumenten zullen uiterlijk een week voor vertrek in het bezit van de Reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen door Epic Athens overschreden moet worden. De Reiziger die niet de noodzakelijke reisdocumenten heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Epic Athens te melden.

10.2. Alle bij de reisbeschrijvingen eventueel vermelde vlucht- of reistijden zijn onder voorbehoud van wijziging. In de reisdocumenten staan de juiste tijden vermeld.

10.3. Epic Athens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of het verloren gaan van bagage en reisdocumenten van de Reiziger.

10.4. De Reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde reisdocumenten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen een geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

10.5. De Reiziger dient zélf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig vóór vertrek na te gaan of de eerdere informatie nog correct is.

10.6. Indien de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) (reis)document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en risico.

11. Geschillen

Op alle geschillen tussen Epic Athens en de Reiziger voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van deze geschillen kennis te nemen